ده تمرین مفید در آب (هیدروتراپی)

در مقاله آشنایی با روش ها و دستگاه های فیزیوتراپی بخش دوم: هیدروتراپی (آب درمانی) ، به تعریف هیدروتراپی،اثرات فیزیولوژیکی،اثرات…

ادامه ←

آشنایی با روش ها و دستگاه های فیزیوتراپی بخش دوم: هیدروتراپی (آب درمانی)

در بخش اول آشنایی با روش ها و دستگاه های فیزیوتراپی، به الکتروتراپی پرداختیم و شش دستگاه شاخص در حوزه…

ادامه ←